Jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra na podstawie rozprawy, poświęconej pojęciu czasu oraz postrzeganiu rzeczywistości w monumentalnym fresku Marcela Prousta, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Józefa Heisteina. Zanim zdecydowałam się na pracę naukowo-badawczą, pracowałam jako nauczyciel języka francuskiego i włoskiego w Prywatnym Żeńskim Liceum Sióstr Urszulanek U.R. oraz w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we Wrocławiu. Dysertację doktorską obroniłam w 2003 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Modrzejewskiej. Dotyczyła ona nowatorstwa tematyki oraz techniki pisarskiej w twórczości Sidonie-Gabrielle Colette, która odegrała istotną rolę w recepcji literatury kobiecej XX stulecia oraz wywarła znaczący wpływ na obyczajowość epoki. W 2014 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii, która przedstawia – w ujęciu interdyscyplinarnym – analizę transgresywnego charakteru dyskursu Marguerite Duras. W latach 2001-2004 pracowałam jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej (specjalizacja francuska), w latach 2004-2014 pracowałam jako adiunkt w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na Uniwersytecie Opolskim, w latach 2014-2017 – jako adiunkt z habilitacją, od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na literaturze francuskiej XX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą szeroko rozumianej literatury kobiecej (écriture féminine), wpisując się w rozważania na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie i jego językowego obrazu rzeczywistości. W moim dorobku starałam się zaprezentować obraz kobiety-pisarki w XX-wiecznej Francji, której zarówno życie, jak i dzieło stanowiło trudną drogę do zdobycia niezależności oraz uznania jej miejsca i systemu wartości. Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam łącznie w ponad 30 konferencjach naukowych (literaturoznawczych i antropologicznych), w tym 23 międzynarodowych (Francja, Serbia, Czechy, Bułgaria), przedstawiając wyniki moich badań. Owocem tej refleksji są monografie, liczne artykuły oraz zajęcia, także w ramach Programu Erasmus na Uniwersytecie w Porto, Santiago de Compostela i Montpellier. W ostatnim czasie w centrum moich zainteresowań znajduje się problem inności w dyskursie Simone de Beauvoir. Zgodnie z wymaganiami współczesnego procesu kształcenia moja praca badawcza przekłada się na dydaktykę i jej komparatystyczne ujęcie. Problematyka związana z moimi zainteresowaniami naukowymi eksponowana jest głównie w ramach seminarium dyplomowego (studia pierwszego stopnia) oraz – seminarium magisterskiego i metodologii badań literackich (studia drugiego stopnia), a także warsztatów analityczno-interpretacyjnych (studia trzeciego stopnia).

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Pracowni Literaturoznawstwa Frankofońskiego w Instytucie Kultury i Języka Francuskiego,
 • kierunkowy koordynator ECTS,
 • koordynator Programu Erasmus,
 • członek Programowej Rady ds. wdrażania programu USOS na Wydziale Filologicznym UO,
 • członek Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym UO,
 • członek Wydziałowej Komisji Literaturoznawczej,
 • członek senackiej komisji ds. organizacji i rozwoju,
 • członek kolegium naukowego dyscypliny literaturoznawstwo,
 • członek Rady Wydziału,
 • tutor.

Zainteresowania naukowe

 • Literatura francuska XX wieku,
 • Literatura kobieca (« écriture féminine »),
 • Twórczość Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
 • Nowe tendencje w prozie francuskiej XX wieku (autofikcja),
 • Feminizm,
 • Problematyka tożsamości kulturowej płci,
 • Transgresja
 • Inność

Wybrane publikacje naukowe:

 •  „Entre l’admiration et la culpabilité : aspects de l’amitié dans les Mémoires d’une jeune fille rangée”, [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes.Mélangesde littérature offerts à Czesław Grzesiak, Études réunies et présentées par Renata Jakubczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 99-107. 
 • „Le père et sa fille : le sceau paternel dans la prose colettienne et beauvoirienne”, [w:] Romanica Silesiana, n° 12 : Le Père, sous la réd. de Krzysztof Jarosz, Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 224-233.
 • „Entre héritage et rupture : le discours féminin dans l’œuvre de Christine de Pizan”,[w:] Ton nom sera reluisant aprés toy par longue mémoire, A. Loba, (ed.) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 369-379. 
 •  „De l’individualisme à la solidarité sociale : la philosophie de la guerre dans les textes beauvoiriens”, [w :] Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, Vol 31, Núm. 1, 2016, ss. 165-178.
 • „Le non-sens comme la marque de l’écriture expérimentale de Marguerite Duras”, [w:] L’Écriture désirante : Marguerite Duras, sous la réd. d’Anne-Marie Reboul & Esther Sánchez-Pardo, Paris 2016, L’Harmattan, coll. « Espaces littéraires », ss. 115-124.
 • „Du souvenir à l’image : enjeux narratifs dans L’Amant ”, [w:] De l’image à l’imaginaire, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n°5, Lublin 2016, Wydawnictwo Werset, ss. 171-179.
 • Le Ravissement de Lol V. Stein et Sublime, forcément sublime Christine V. ou l’art de la   transgression de Marguerite Duras”, [w:] La transgression dans la littérature française et    francophone, pod red. Anny Ledwiny, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 133-142.
 • „Matka-córka: konflikt pokoleń w tekstach francuskich autorek XX stulecia”, [w:] Waśnie,    zatargi i konflikty, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, seria „Stromata Anthropologica”nr 10, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 211-229.
 • „La rencontre avec l’Autre dans les écrits autobiographiques de Simone de Beauvoir”, [w:] Synergies Pologne, n° 12 Moi et l’Autre : communiquer avec autrui, favoriser la rencontre, traduire. Hommage à Dominique Rougé, 2015,ss. 93-102.
 • „À la recherche de l’autre : représentations du métissage et de l’altérité culturelle dans la création de Marguerite Duras”, [w:] Pluralité des cultures : chances ou menaces ?, pod red. Witolda Konstantego Pietrzaka i Justyny Giernatowskiej, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », n° 9, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 107-116.
 • „Sur les traces du vagabond dans les textes beauvoiriens : exploration du monde et découverte de l’autre”, [w:] Sur les traces du vagabond, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n°4, Lublin 2014, Wydawnictwo Werset, ss. 85-93.
 • „La révolte à la Beauvoir : la rébellion contre toute autorité”, [w:] La Révolte dans la littérature française, Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 121-130.
 • „Utrzymanki, damy z półświatka, kurtyzany – zjawisko prostytucji w wybranej prozie francuskiej XX stulecia”, [w:] Miłość sprzedajna, seria „Antropologia miłości”, t. VI, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Kai Marchel, Wrocław 2014, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 323-338.
 • „W poszukiwaniu tożsamości. Modelowanie kobiety nowoczesnej w tekstach Simone de Beauvoir”, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, pod red. Wandy Laszczak, Brygidy Pudełko, Katarzyny Wysoczańskiej-Pająk, Darii Ambroziak, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 137-146.
 • „Le désir féminin, la folie et l’écriture : transgression chez Marguerite Duras”, [w:] Malice, n°4 : Transgressions, CIELAM, sous la dir. de Loïc Guyon, Sylvie Requemora-Gros, 2014, http://cielam.univ-amu.fr/publication/1119.
 • „Le roman : la relation singulière entre lecture, écriture et vie”, [w:] Les Relations triangulaires.Textes réunis par Stoyan Atanassov, Sofia 2014, Presses universitaires Saint Clément d’Ohrid, ss. 462-471.
 • „Le retour à la mère comme une caractéristique de l’autobiographie féminine et un moyen de s’épanouir chez S.-G. Colette, S. de Beauvoir et M. Duras”, [w:] Univers des arts-univers de la famille : interférences et divergences, sous la dir. de Simona Jişa et Ioana Costaş,Cluj-Napoca 2014, Casa Cărţii de Ştiinţă, coll. « Romanul francez actual », ss. 183-188.
 • „La gourmandise stylistique de Colette : richesses alimentaire et langagière”, [w:] Revue d’Études Françaises,n° 19, 2014, ss. 63-68.
 • „Le dialogue de la musique et de la langue dans Moderato cantabile de Marguerite Duras”, [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Literature, n° 38, vol. 1, 2014, ss. 26-38.
 • „Le style épistolaire de Simone de Beauvoir”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 69-80.
 • „Głód ziemskich pokarmów w prozie Colette (na przykładzie wybranych utworów)”, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje, seria „Stromata Anthropologica” nr 9, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk i Magdaleny Sztandary, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 135-150.
 • Les Représentations de la transgression dans l’œuvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans « Un Barrage contre le Pacifique » , « Moderato cantabile » et « L’Amant », Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 264.
 • „Dyskurs ciała w polskich przekładach prozy Marguerite Duras”, [w:] Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski, pod red. Anny Ledwiny i Krystyny Modrzejewskiej, Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 121-130.
 • „Réécriture selon l’optique de Marguerite Duras : transposition des motifs récurrents”, [w:] Recyclage et décalage. Esthétique de la reprise dans les littératures française et francophone, sous la réd. de Renata Jakubczuk et Anna Maziarczyk, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 165-173.
 • „Les États de femme et la construction de la féminité dans la fiction durassienne”, [w:] Romanica Silesiana, n° 8 : Constructions genrées, vol. 1, sous la réd. de Krzysztof Jarosz, Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik, Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 266-272.
 • „L’amour vu comme un « rite de passage » : la confrontation du sacrum et du profanum chez Marguerite Duras”, [w:] Entre le sacré et le profane, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n° 3, Lublin 2013, Wydawnictwo Werset, ss. 142-150.
 • „En quête des odeurs du passé : de la mémoire involontaire dans l’œuvre proustienne”, [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 8, zeszyt 2, sous la réd. de Regina Bochenek-Franczakowa, 2013, ss. 85-97.
 • „Niekonwencjonalny obraz miłości kobiety-dziecka w powieściach francuskich XX wieku jako projekcja tekstu kultury”, [w:] Miłość idealna. Miłość dziecka, seria „Antropologia emocji”, t. V, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Aleksandry Szlagowskiej, Andrzeja Syroki i Kai Marchel, Wrocław 2013, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 441-459.
 • „L’universalité du message beauvoirien et son influence sur le féminisme contemporain”, [w:] Création au féminin, vol. 5 : Les passeuses. Textes réunis et présentés par Marianne Camus et Valérie Dupont, Dijon 2012, Éditions Universitaires de Dijon EUD, ss. 53-64.
 • „Représentations de l’Histoire dans les textes de Marguerite Duras et Simone de Beauvoir”, [w:] Études Romanes de Brno, n° 33, vol. 1, 2012, ss. 197-209.
 • „Les menaces de la vieillesse chez Simone de Beauvoir”, [w:] Visages de la vieillesse dans les littératures française et francophone. Études réunies et présentées par Czesław Grzesiak, Lublin 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 191-200.
 • „« La Petite », Claudine et Gigi : la vision colettienne de l’enfance”, [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, (éds.), Joanna Górnikiewicz, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka, ss. 479-486.
 • „L’œuvre de Simone de Beauvoir : la recherche de l’identité”, [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, n° 6/2011, 2012, ss. 93-106.
 • L’Éden Cinéma de Marguerite Duras comme exemple d’interaction du théâtre et de la langue”, [w:] Synergies France, n° 8, 2011, ss. 45-53.
 • „L’écriture durassienne : mise en scène de l’ellipse et du non-dit”, [w:] Synergies Pologne, n° 8, 2011, ss. 21-28.
 • „Le charme de la lecture et son exploitation en classe de FLE à l’exemple des nouvelles d’Annie Saumont Fille lisant à l’arrêt du bus et La Composition de l’orthographe”, [w:] Dialogues et Cultures, n° 57 : Dites-m’en des nouvelles, 2011, ss. 95-104.
 • „La mise en scène de soi et le besoin de se raconter chez Simone de Beauvoir”, [w:] Sujet et subjectivité,Opera romanica 12, Ondřej Pešek (éd.), České Budějovice 2011, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, ss. 198-216.
 • „Le manque en tant que métaphore de l’écriture : de l’indicible et du mot-absence chez Marguerite Duras”, [w:] Écrire l’absence, (éds.) Edyta Kociubińska et Judyta Niedokos, Série Quêtes littéraires n° 1, Lublin 2011, Wydawnictwo Werset, ss. 73-86.
 • „L’ambiguïté et la dualité dans la création de Duras”, [w:] Ambiguïté et ses contraires, sous la réd. de Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Szczecin 2011, Éditions de l’Université de Szczecin, série « Dissertations et Études » , t. 812, ss. 137-146.
 • „Les autrices françaises du XXesiècle : Autonomie, liberté et création”, [w:] Le Champ des Lettres, Revue Littéraire. Textes inédits, création, traduction, recherche, n° 1, 2010, ss. 112-122.
 • „La femme – modèle de l’amour, être idéalisé et inspiration des surréalistes”, [w:] Caietele/Cahiers/ Notebooks Tristan Tzara. Ouvrage conçu et réalisé par Vasile Robciuc, Bacău 2010, S.C. Docuprint S.R.L., t. I, vols. XI-XIV, n°s 31-60, ss. 201-210.
 • „Une sagesse teintée d’humour et de tendresse : la manière colettienne de voir la réalité”, [w:] Création au féminin, vol. 4 : Les humeurs de l’humour. Textes réunis et présentés par Marianne Camus, Dijon 2010, Éditions Universitaires de Dijon EUD, ss. 189-198.
 • „La création artistique d’Andrzej Seweryn : l’exemple de l’interculturalité dans l’environ-nement francophone”, [w:] Romanica Cracoviensia 2009/9, 2009, ss. 171-179.
 • „Le sens selon Simone de Beauvoir : écrire pour se dire et communiquer avec les autres”, [w:] Synergies Pologne, n° 6, 2009, ss. 153-160.
 • „Le bestiaire de Colette : source inépuisable d’inspiration et objet immuable d’admiration”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2009/3, vol. 36, 2009, ss. 45-58.
 • „Le pouvoir de la femme séductrice et la stratégie de communication dans La Vagabonde, La Monnaie de Singe et L’Amant”, [w:] L’art de séduire dans la littérature française, Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 67-74.
 • „Le roman du XXesiècle comme une tentative de définir le temps et l’espace de la connaissance humaine”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2007/2, vol. 34, 2007, ss. 43-54.
 • „André Breton : la nouvelle conception de l’art en tant qu’« expression de la perception interne »”, [w:] Le surréalisme en son temps et aujourd’hui, sous la dir. de Jelena Novaković, Belgrade 2007, Faculté de Philologie, Association de Coopération Culturelle Serbie-France, ss. 67-75.
 • „Les Je différents de Colette : étapes de la quête de soi”, [w:] Synergies Pologne, n° 4, 2007, ss. 55-63.
 • „Recepcja Colette w czasopiśmiennictwie polskim”, [w:] Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anety Borkowskiej, Toruń-Szczecin-Łask 2007, Oficyna Wydawnicza Leksem, ss. 137-145.
 • Sidonie-Gabrielle Colette – kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.157.
 • „L’écriture de Colette en tant que création artistique à la recherche de l’expérience de l’immédiateté”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2006/1, vol. 33, 2006, ss. 117-132.
 • „Autofikcja w twórczości Sidonie-Gabrielle Colette – wizja świata w aspekcie écriture féminine”, [w:] Świat przez pryzmat Ja, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, pod red. Beaty Gontarz i Małgorzaty Krakowiak, Katowice 2006, Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, ss. 216-227.
 • „L’homme-objet chez Colette : nouveauté de la vision”, [w:] La condition masculine dans la littérature française. Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 233-239.
 • „Le vécu et la fiction dans Le Képi de Sidonie-Gabrielle Colette”, [w:] Rencontres françaises. Actes du 6eséminaire international d’études doctorales, Brno 2004, Masarykova Univerzita v Brně, ss. 79-83.
 • Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et le renouvellement de la langue”, [w:] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 79, Romanica Olomucensia XI, École Doctorale Olomouc : Créativité – défis et enjeux, Olomouc 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, ss. 109-116.„Ekstrawagancka modernistka. O powieściach Colette i ich ekranizacjach”, [w:] Studia filmoznawcze, pod red. Sławomira Bobowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2219, 2000, ss. 127-150.