Jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra na podstawie rozprawy, poświęconej pojęciu czasu oraz postrzeganiu rzeczywistości w monumentalnym fresku Marcela Prousta, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Józefa Heisteina. Zanim zdecydowałam się na pracę naukowo-badawczą, pracowałam jako nauczyciel języka francuskiego i włoskiego w Prywatnym Żeńskim Liceum Sióstr Urszulanek U.R. oraz w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we Wrocławiu. Dysertację doktorską obroniłam w 2003 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Modrzejewskiej. Dotyczyła ona nowatorstwa tematyki oraz techniki pisarskiej w twórczości Sidonie-Gabrielle Colette, która odegrała istotną rolę w recepcji literatury kobiecej XX stulecia oraz wywarła znaczący wpływ na obyczajowość epoki. W 2014 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii, która przedstawia – w ujęciu interdyscyplinarnym – analizę transgresywnego charakteru dyskursu Marguerite Duras. W latach 2001-2004 pracowałam jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej (specjalizacja francuska), w latach 2004-2014 pracowałam jako adiunkt w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na Uniwersytecie Opolskim, w latach 2014-2017 – jako adiunkt a habilitacją, od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na literaturze francuskiej XX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą szeroko rozumianej literatury kobiecej (écriture féminine), wpisując się w rozważania na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie i jego językowego obrazu rzeczywistości. W moim dorobku starałam się zaprezentować obraz kobiety-pisarki w XX-wiecznej Francji, której zarówno życie, jak i dzieło stanowiło trudną drogę do zdobycia niezależności oraz uznania jej miejsca i systemu wartości. Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam łącznie w ponad 30 konferencjach naukowych (literaturoznawczych i antropologicznych), w tym 23 międzynarodowych (Francja, Serbia, Czechy, Bułgaria), przedstawiając wyniki moich badań. Owocem tej refleksji są monografie, liczne artykuły oraz zajęcia, także w ramach Programu Erasmus na Uniwersytecie w Porto, Santiago de Compostela i Montpellier. W ostatnim czasie w centrum moich zainteresowań znajduje się problem inności w dyskursie Simone de Beauvoir. Zgodnie z wymaganiami współczesnego procesu kształcenia moja praca badawcza przekłada się na dydaktykę i jej komparatystyczne ujęcie. Problematyka związana z moimi zainteresowaniami naukowymi eksponowana jest głównie w ramach seminarium dyplomowego (studia pierwszego stopnia) oraz seminarium magisterskiego i metodologii badań literackich (studia drugiego stopnia), a także warsztatów analityczno-interpretacyjnych (studia trzeciego stopnia). Na Uniwersytecie Opolskim pełnię różne obowiązki (kierunkowy koordynator ECTS oraz koordynator Programu Erasmus, członek Programowej Rady ds. wdrażania programu USOS na Wydziale Filologicznym UO, członek Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym UO, członek Wydziałowej Komisji Literaturoznawczej, członek Rady Wydziału, tutor).

Zainteresowania naukowe

 • Literatura francuska XX wieku,
 • Literatura kobieca (« écriture féminine »),
 • Twórczość Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
 • Nowe tendencje w prozie francuskiej XX wieku (autofikcja),
 • Feminizm,
 • Problematyka tożsamości kulturowej płci,
 • Transgresja
 • Inność

Wybrane publikacje naukowe

 •  „Entre l’admiration et la culpabilité : aspects de l’amitié dans les Mémoires d’une jeune fille rangée”, [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes.Mélangesde littérature offerts à Czesław Grzesiak, Études réunies et présentées par Renata Jakubczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 99-107. 
 • „Le père et sa fille : le sceau paternel dans la prose colettienne et beauvoirienne”, [w:] Romanica Silesiana, n° 12 : Le Père, sous la réd. de Krzysztof Jarosz, Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 224-233.
 • „Entre héritage et rupture : le discours féminin dans l’œuvre de Christine de Pizan”,[w:] Ton nom sera reluisant aprés toy par longue mémoire, A. Loba, (ed.) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 369-379. 
 •  „De l’individualisme à la solidarité sociale : la philosophie de la guerre dans les textes beauvoiriens”, [w :] Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, Vol 31, Núm. 1, 2016, ss. 165-178.
 • „Le non-sens comme la marque de l’écriture expérimentale de Marguerite Duras”, [w:] L’Écriture désirante : Marguerite Duras, sous la réd. d’Anne-Marie Reboul & Esther Sánchez-Pardo, Paris 2016, L’Harmattan, coll. « Espaces littéraires », ss. 115-124.
 • „Du souvenir à l’image : enjeux narratifs dans L’Amant ”, [w:] De l’image à l’imaginaire, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n°5, Lublin 2016, Wydawnictwo Werset, ss. 171-179.
 • Le Ravissement de Lol V. Stein et Sublime, forcément sublime Christine V. ou l’art de la   transgression de Marguerite Duras”, [w:] La transgression dans la littérature française et    francophone, pod red. Anny Ledwiny, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 133-142.
 • „Matka-córka: konflikt pokoleń w tekstach francuskich autorek XX stulecia”, [w:] Waśnie,    zatargi i konflikty, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, seria „Stromata Anthropologica”nr 10, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 211-229.
 • „La rencontre avec l’Autre dans les écrits autobiographiques de Simone de Beauvoir”, [w:] Synergies Pologne, n° 12 Moi et l’Autre : communiquer avec autrui, favoriser la rencontre, traduire. Hommage à Dominique Rougé, 2015,ss. 93-102.
 • „À la recherche de l’autre : représentations du métissage et de l’altérité culturelle dans la création de Marguerite Duras”, [w:] Pluralité des cultures : chances ou menaces ?, pod red. Witolda Konstantego Pietrzaka i Justyny Giernatowskiej, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », n° 9, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 107-116.
 • „Sur les traces du vagabond dans les textes beauvoiriens : exploration du monde et découverte de l’autre”, [w:] Sur les traces du vagabond, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n°4, Lublin 2014, Wydawnictwo Werset, ss. 85-93.
 • „La révolte à la Beauvoir : la rébellion contre toute autorité”, [w:] La Révolte dans la littérature française, Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 121-130.
 • „Utrzymanki, damy z półświatka, kurtyzany – zjawisko prostytucji w wybranej prozie francuskiej XX stulecia”, [w:] Miłość sprzedajna, seria „Antropologia miłości”, t. VI, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Kai Marchel, Wrocław 2014, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 323-338.
 • „W poszukiwaniu tożsamości. Modelowanie kobiety nowoczesnej w tekstach Simone de Beauvoir”, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, pod red. Wandy Laszczak, Brygidy Pudełko, Katarzyny Wysoczańskiej-Pająk, Darii Ambroziak, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 137-146.
 • „Le désir féminin, la folie et l’écriture : transgression chez Marguerite Duras”, [w:] Malice, n°4 : Transgressions, CIELAM, sous la dir. de Loïc Guyon, Sylvie Requemora-Gros, 2014, http://cielam.univ-amu.fr/publication/1119.
 • „Le roman : la relation singulière entre lecture, écriture et vie”, [w:] Les Relations triangulaires.Textes réunis par Stoyan Atanassov, Sofia 2014, Presses universitaires Saint Clément d’Ohrid, ss. 462-471.
 • „Le retour à la mère comme une caractéristique de l’autobiographie féminine et un moyen de s’épanouir chez S.-G. Colette, S. de Beauvoir et M. Duras”, [w:] Univers des arts-univers de la famille : interférences et divergences, sous la dir. de Simona Jişa et Ioana Costaş,Cluj-Napoca 2014, Casa Cărţii de Ştiinţă, coll. « Romanul francez actual », ss. 183-188.
 • „La gourmandise stylistique de Colette : richesses alimentaire et langagière”, [w:] Revue d’Études Françaises,n° 19, 2014, ss. 63-68.
 • „Le dialogue de la musique et de la langue dans Moderato cantabile de Marguerite Duras”, [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Literature, n° 38, vol. 1, 2014, ss. 26-38.
 • „Le style épistolaire de Simone de Beauvoir”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 69-80.
 • „Głód ziemskich pokarmów w prozie Colette (na przykładzie wybranych utworów)”, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje, seria „Stromata Anthropologica” nr 9, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk i Magdaleny Sztandary, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 135-150.
 • Les Représentations de la transgression dans l’œuvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans « Un Barrage contre le Pacifique » , « Moderato cantabile » et « L’Amant », Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 264.
 • „Dyskurs ciała w polskich przekładach prozy Marguerite Duras”, [w:] Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski, pod red. Anny Ledwiny i Krystyny Modrzejewskiej, Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 121-130.
 • „Réécriture selon l’optique de Marguerite Duras : transposition des motifs récurrents”, [w:] Recyclage et décalage. Esthétique de la reprise dans les littératures française et francophone, sous la réd. de Renata Jakubczuk et Anna Maziarczyk, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 165-173.
 • „Les États de femme et la construction de la féminité dans la fiction durassienne”, [w:] Romanica Silesiana, n° 8 : Constructions genrées, vol. 1, sous la réd. de Krzysztof Jarosz, Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik, Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 266-272.
 • „L’amour vu comme un « rite de passage » : la confrontation du sacrum et du profanum chez Marguerite Duras”, [w:] Entre le sacré et le profane, (éds.) Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Quêtes littéraires, n° 3, Lublin 2013, Wydawnictwo Werset, ss. 142-150.
 • „En quête des odeurs du passé : de la mémoire involontaire dans l’œuvre proustienne”, [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 8, zeszyt 2, sous la réd. de Regina Bochenek-Franczakowa, 2013, ss. 85-97.
 • „Niekonwencjonalny obraz miłości kobiety-dziecka w powieściach francuskich XX wieku jako projekcja tekstu kultury”, [w:] Miłość idealna. Miłość dziecka, seria „Antropologia emocji”, t. V, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Aleksandry Szlagowskiej, Andrzeja Syroki i Kai Marchel, Wrocław 2013, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 441-459.
 • „L’universalité du message beauvoirien et son influence sur le féminisme contemporain”, [w:] Création au féminin, vol. 5 : Les passeuses. Textes réunis et présentés par Marianne Camus et Valérie Dupont, Dijon 2012, Éditions Universitaires de Dijon EUD, ss. 53-64.
 • „Représentations de l’Histoire dans les textes de Marguerite Duras et Simone de Beauvoir”, [w:] Études Romanes de Brno, n° 33, vol. 1, 2012, ss. 197-209.
 • „Les menaces de la vieillesse chez Simone de Beauvoir”, [w:] Visages de la vieillesse dans les littératures française et francophone. Études réunies et présentées par Czesław Grzesiak, Lublin 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 191-200.
 • „« La Petite », Claudine et Gigi : la vision colettienne de l’enfance”, [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, (éds.), Joanna Górnikiewicz, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka, ss. 479-486.
 • „L’œuvre de Simone de Beauvoir : la recherche de l’identité”, [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, n° 6/2011, 2012, ss. 93-106.
 • L’Éden Cinéma de Marguerite Duras comme exemple d’interaction du théâtre et de la langue”, [w:] Synergies France, n° 8, 2011, ss. 45-53.
 • „L’écriture durassienne : mise en scène de l’ellipse et du non-dit”, [w:] Synergies Pologne, n° 8, 2011, ss. 21-28.
 • „Le charme de la lecture et son exploitation en classe de FLE à l’exemple des nouvelles d’Annie Saumont Fille lisant à l’arrêt du bus et La Composition de l’orthographe”, [w:] Dialogues et Cultures, n° 57 : Dites-m’en des nouvelles, 2011, ss. 95-104.
 • „La mise en scène de soi et le besoin de se raconter chez Simone de Beauvoir”, [w:] Sujet et subjectivité,Opera romanica 12, Ondřej Pešek (éd.), České Budějovice 2011, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, ss. 198-216.
 • „Le manque en tant que métaphore de l’écriture : de l’indicible et du mot-absence chez Marguerite Duras”, [w:] Écrire l’absence, (éds.) Edyta Kociubińska et Judyta Niedokos, Série Quêtes littéraires n° 1, Lublin 2011, Wydawnictwo Werset, ss. 73-86.
 • „L’ambiguïté et la dualité dans la création de Duras”, [w:] Ambiguïté et ses contraires, sous la réd. de Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Szczecin 2011, Éditions de l’Université de Szczecin, série « Dissertations et Études » , t. 812, ss. 137-146.
 • „Les autrices françaises du XXesiècle : Autonomie, liberté et création”, [w:] Le Champ des Lettres, Revue Littéraire. Textes inédits, création, traduction, recherche, n° 1, 2010, ss. 112-122.
 • „La femme – modèle de l’amour, être idéalisé et inspiration des surréalistes”, [w:] Caietele/Cahiers/ Notebooks Tristan Tzara. Ouvrage conçu et réalisé par Vasile Robciuc, Bacău 2010, S.C. Docuprint S.R.L., t. I, vols. XI-XIV, n°s 31-60, ss. 201-210.
 • „Une sagesse teintée d’humour et de tendresse : la manière colettienne de voir la réalité”, [w:] Création au féminin, vol. 4 : Les humeurs de l’humour. Textes réunis et présentés par Marianne Camus, Dijon 2010, Éditions Universitaires de Dijon EUD, ss. 189-198.
 • „La création artistique d’Andrzej Seweryn : l’exemple de l’interculturalité dans l’environ-nement francophone”, [w:] Romanica Cracoviensia 2009/9, 2009, ss. 171-179.
 • „Le sens selon Simone de Beauvoir : écrire pour se dire et communiquer avec les autres”, [w:] Synergies Pologne, n° 6, 2009, ss. 153-160.
 • „Le bestiaire de Colette : source inépuisable d’inspiration et objet immuable d’admiration”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2009/3, vol. 36, 2009, ss. 45-58.
 • „Le pouvoir de la femme séductrice et la stratégie de communication dans La Vagabonde, La Monnaie de Singe et L’Amant”, [w:] L’art de séduire dans la littérature française, Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 67-74.
 • „Le roman du XXesiècle comme une tentative de définir le temps et l’espace de la connaissance humaine”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2007/2, vol. 34, 2007, ss. 43-54.
 • „André Breton : la nouvelle conception de l’art en tant qu’« expression de la perception interne »”, [w:] Le surréalisme en son temps et aujourd’hui, sous la dir. de Jelena Novaković, Belgrade 2007, Faculté de Philologie, Association de Coopération Culturelle Serbie-France, ss. 67-75.
 • „Les Je différents de Colette : étapes de la quête de soi”, [w:] Synergies Pologne, n° 4, 2007, ss. 55-63.
 • „Recepcja Colette w czasopiśmiennictwie polskim”, [w:] Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anety Borkowskiej, Toruń-Szczecin-Łask 2007, Oficyna Wydawnicza Leksem, ss. 137-145.
 • Sidonie-Gabrielle Colette – kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.157.
 • „L’écriture de Colette en tant que création artistique à la recherche de l’expérience de l’immédiateté”, [w:] Filološki Pregled (Revue de Philologie) 2006/1, vol. 33, 2006, ss. 117-132.
 • „Autofikcja w twórczości Sidonie-Gabrielle Colette – wizja świata w aspekcie écriture féminine”, [w:] Świat przez pryzmat Ja, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, pod red. Beaty Gontarz i Małgorzaty Krakowiak, Katowice 2006, Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, ss. 216-227.
 • „L’homme-objet chez Colette : nouveauté de la vision”, [w:] La condition masculine dans la littérature française. Études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 233-239.
 • „Le vécu et la fiction dans Le Képi de Sidonie-Gabrielle Colette”, [w:] Rencontres françaises. Actes du 6eséminaire international d’études doctorales, Brno 2004, Masarykova Univerzita v Brně, ss. 79-83.
 • Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et le renouvellement de la langue”, [w:] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 79, Romanica Olomucensia XI, École Doctorale Olomouc : Créativité – défis et enjeux, Olomouc 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, ss. 109-116.„Ekstrawagancka modernistka. O powieściach Colette i ich ekranizacjach”, [w:] Studia filmoznawcze, pod red. Sławomira Bobowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2219, 2000, ss. 127-150.